FANDOM


Previous:

Jiaozhi Rebellion

Concurrent:

Liang Province Rebellion

Next:

Ten Eunuchs

Yellow Turban Rebellion
Zhang Brothers
Zhang Bao, Zhang Jue & Zhang Liang
Conflict:

Yellow Turban Rebellion

Date:

month 2, 184 - month 12, 184

Place:

Northern China (mainly the provinces of Yu, Yan, Ji and You)

Outcome:

Zhang brothers dead, Yellow Turban leaders killed; absolute Han victory

Forces

Taiping Dao

Han

Commanders

Zhang Jue
Zhang Bao
Zhang Liang

He Jin
Huangfu Song
Lu Zhi
Zhu Jun
Dong Zhuo

Advisors and Strategists

n/a

n/a

Officers

Bo Cai
Ma Yuanyi
Sun Xia
Wu Ba
Zhang Mancheng

Cao Cao
Fu Xie
Sun Jian
Yufuluo
Zhang Chao
Zhang He

Sub-Officers

Tang Zhou

Liu Bei
Guan Yu
Zhang Fei
Cheng Pu

Zhang Brothers

Zhang Jiao, Zhang Bao & Zhang Liang

Participants Edit

"The Way of Peace" Edit

- Zhang Jiao (leader)

- Zhang Bao

- Zhang Liang


Officers:

- Bo Cai

- Guan Hai

- Guo Da (leader of the remnant turbans)

- Han Xian

- Han Zhong

- He Man

- He Yi

- Huang Shao

- Liao Hua

- Liu Pi

- Liu Pi

- Ma Yuanyi

- Peng Tuo

- Sima Ju

- Sun Xia

- Sun Zhong

- Tang Zhou

- Zhang Kai

- Zhang Mancheng

- Zhao Hong

The Han Edit

- He Jin (Da Jiang)

- Huangfu Song

- Lu Zhi

- Zhu Jun

- Dong Zhuo (temporary replaced Zhu Jun)


Officers:

- Cao Cao

- Cao Chun

- Cheng Pu

- Gongsun Zan (fought remnants)

- Guan Yu (fought remnants)

- Han Dang

- Huang Gai

- Li Dian

- Liu Bei (fought remnants)

- Liu Yan

- Sun Jian

- Zhang Fei (fought remnants)

- Zou Jing (fought remnants)

- Zu Mao

The Battle Edit

The Aftermath Edit

Differences between Fact & Fiction Edit

- Gong Du did not participate in this battle, because historically he was not a member of the Yellow Turbans.

- A lot of Yellow Turbans mentioned on Sanguo Yanyi are fictional.

- Gongsun Zan only participated during the late 180's and early 190's. He fought remnant Yellow Turbans forces.

- Liu Bei, Zhang Fei & Guan Yu also only participated in eliminating the remnant Yellow Turban forces. They were under Zou Jing's command. Zou Jing was a commander under Gongsun Zan.